• R E - B R A N D I N G                                                                                                                                                                  _
  F O R
  T H E   I R I S H   P U B 


  2 0 1 7

  B o g o t á ,   C o l o m b i a .


 • p r o m o  t i o n a l   s h o r t   f i l m
 • d i r e c t o r :  N i c o l a s   R e y e s   /   p r o d u c e r :  C a r l a   V a s q u e z   /   a r t   d i r e c t o r : E s t h e r   R a m o s


 • c o l o r s
 • m e n u


 • c o a s t e r s  • p a p e r   b a g

 • p o s t a l ,  c a r d  &  p i n • t - s h i r t s
 • p i n t

 • s n i f t e r s


 • c o m p l e m e n t a r y  l o g o